တပ္မေတာ္၏ တရားစဲြဆိုမႈ ေမလတြင္ျမင့္တက္လာဟု AAPP အစီရင္ခံစာေဖာ္ျပ

ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္သံခ်ပ္အဖြဲ႕ကုိ ဇြန္လ ၁၀ ရက္တြင္ ႐ံုးထုတ္စဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

 တပ္မေတာ္၏ တရားစဲြဆိုမႈမ်ား ေမလတြင္ ယခင္လမ်ားထက္ သိသာစြာျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ လစဥ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေဒါင္းတုိ႔မ်ိဳးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕ အမႈဖြင့္ခံရျခင္း၊ ဇြဲအၿငိမ့္အဖြဲ႕မွ လူရႊင္ေတာ္မ်ား တရားစြဲဆုိခံရျခင္းႏွင့္ ေရႊ၀ါေရာင္ဆရာေတာ္ ဦးစိႏၲိတ တရားစြဲဆုိခံရျခင္း စသည့္ တပ္မေတာ္က တရားစြဲဆုိျခင္း အပါအ၀င္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ တရားစြဲဆုိမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚသုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အေျခအေနက်ဆင္းလာသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း AAPP က ထုတ္ျပန္သည့္ ေမလအတြက္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀၊ ၅၀၅(က)(ခ)၊ ၿငိမ္း၊ စု၊ စီဥပေဒ၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို တားဆီးရန္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္လာေၾကာင္းလည္း ဇြန္လ ၁၄ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့့္ လစဥ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။  

‘ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ျပ႒ာန္းထားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဖိႏွိပ္ထားမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္’ ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို အျပည့္အဝ ေဖာ္ေဆာင္မႈ ျပဳေပးရန္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေပးရန္ (သို႔မဟုတ္) ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္လည္း AAPP က အစိုးရထံ ထပ္မံတုိက္တြန္းထားသည္။

 AAPP အစီရင္ခံစာအရ ႏုိင္ငံေရးပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရသူဦးေရ ေမလကုန္အထိ စာရင္းအရ ၃၆၀ ဦး ရွိေနသည္။

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၄၂ ဦးသည္ ေထာင္အတြင္းမွ တရားရင္ဆုိင္ေနရကာ ၂၁၈ ဦးသည္ေထာင္ျပင္ပမွ တရားရင္ဆုိင္ေနရသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၈ ဦး ရွိေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

AAPP သည္ ေထာင္အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ား စာရင္းကို ၂၀၁၄ ဩဂုတ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္ေသာ ပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆုိင္ရာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အေပၚ အေျခခံျပဳစုေနသည္။