ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ေရွာင္ရွားရန္ UPDJC အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ တိုက္တြန္း

UPDJC အစိုးရအစုအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမႈျဖစ္စဥ္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ ၾကာေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲျခင္း၊ ရပ္ ဆုိင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကုိေဆြး ေႏြးဖက္အားလုံးက ေရွာင္ရွားရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစုိးရအစုအဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္က တုိက္တြန္းသည္။

ဇြန္လ ၁၄ ရက္ကျပဳလုပ္ သည့္  UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ အလြတ္သေဘာ အစည္းအ ေ၀းအၿပီး အမွာစကားေျပာၾကား ရာတြင္ UPDJC ၏ အစုိးရအစုအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ဦးကယင္းသုိ႔ ထည့္သြင္း ေျပာၾကား သည္။

‘‘ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ ကုိ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေအာင္ အ ခ်ိန္မဆြဲဖုိ႔၊ မရပ္ဆုိင္းဖုိ႔ကုိေတာ့ ေဆြးေႏြးဖက္အားလုံးက ေရွာင္ ရွားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ လစဥ္အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပ ႏုိင္ဖုိ႔ကိုလည္းအားလုံးက အေလးထားေစခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

NCA မူေဘာင္အတြင္း တ ရား၀င္အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပ ျခင္းကတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ဆက္လက္ က်င္းပႏုိင္ေရး ဦးတည္ေဆာင္ ရြက္ရန္ ၎ကတုိက္တြန္းသည္။

ေဆြးေႏြးဖက္မ်ား အေန ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးမႈျဖင့္ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းမွသာ ေဆြးေႏြး မႈမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ ‘‘အပုိင္းပုိင္း ကြဲသြားတဲ့ ေဆြးေႏြးဖက္ကုိ  ရရွိမယ္ဆုိရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အားသာခ်က္မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး’’ ဟု ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

၂၀၁၈ ဇူလုိင္က က်င္းပ သည့္  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ၿပီးက တည္းက NCA လမ္း ေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တရား၀င္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေနသည္။ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) တို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ တ ရား၀င္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပါ ၀င္မႈ  ယာယီရပ္ဆုိင္းထားသည္။

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕သည္ တရား၀င္  ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ဆုိင္းငံ့ထားသျဖင့္ အားလုံးတက္ ေရာက္ႏုိင္ရန္ UPDJC အတြင္း ေရးမွဴးမ်ားအဖြဲ႕  ႏွစ္ရက္ၾကာ အ လြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀း ျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အစုိးရအစုအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ေသာ္ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ အ လြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀းသုိ႔ RCSS ကုိယ္စားလွယ္ တက္ ေရာက္ေသာ္လည္း KNU ကုိယ္ စားလွယ္ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိ ေပ။  KNU အေနျဖင့္ ၎တုိ႔အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္း အစည္းအေ၀း မ်ားေၾကာင့္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ မတက္ေရာက္ႏုိင္ ဟုသိရေၾကာင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ က ေျပာၾကားသည္။

UPDJC အတြင္းေရးမွဴးမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ျမင္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ေရး အတားအဆီး၊ အ ခက္အခဲမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္ လႊားၿပီး လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ရွမ္းလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ (RCSS) မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္း ငင္းက ဇြန္လ ၁၄ ရက္တြင္ ေျပာ ၾကားသည္။