ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ေဆြးေႏြးေန

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကုမၸဏီ သည္ အနာဂတ္ကာလ၌ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးေနသည္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ Con-nectivity and Access Policy အႀကီးအကဲ Ms. Tenzin Norbhuက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္အေသးစိတ္ကို ေဆြးေႏြးဆဲကာလျဖစ္၍ ထုတ္ျပန္ေျပာႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၎က ေျပာသည္။

‘‘ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ေပါင္းမယ္ဆိုတာ အနာဂတ္မွာပါ။ လက္ရွိေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး’’ဟု Ms.Tenzin Norbhu က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ မိတ္ဆက္ၿပီး ျဖစ္သည့္ We Think Digital အမည္ရွိ အြန္လုိင္းပညာေရးေပၚ တယ္လို႔ ၂၀၂၀ ႏွစ္ကုန္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိတ္ဆက္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကုမၸဏီသည္ We Think Digital ပ႐ိုဂရမ္ကို ၂၀၁၉ မတ္လက စတင္မိတ္ဆက္ၿပီး ၂၀၂၀ ၌ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ တြင္ လူဦးေရတစ္သန္းဆီသို႔ ဒစ္ ဂ်စ္တယ္စာတတ္ေျမာက္မႈ အ ရင္းအျမစ္အသစ္မ်ား လက္လွမ္း မီရန္ ရည္မွန္းထားသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အာရွ−ပစိဖိတ္ေဒသရွိ ႏုိင္ငံ ရွစ္ခုအတြက္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ဘာသာစကားေျခာက္မ်ိဳးကို အ သံုးျပဳကာ We Think Digital ပ႐ို ဂရမ္ကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ဒီဇုိင္း ပံုေဖာ္ထားေၾကာင္း မတ္လအ တြင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီက ေၾက ညာခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ ငံ၌ ျမန္မာစာေပ ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ပရ ဟိတအဖြဲ႕ (MBAPF)ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္နည္းပညာစာတတ္ေျမာက္ မႈပ႐ိုဂရမ္ကို မတ္လအတြင္း ျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ အူရီးဒူးႏွင့္ ပူး ေပါင္း၍ ‘Internet One On One’ အမည္ရွိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဗဟုသုတ ျပန္႔ပြားေရးအစီအစဥ္ကို ဇြန္လအ တြင္း စတင္ခဲ့သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ Institute for Political and Civic Engage-ment (iPace) အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လည္း ပူးေပါင္းထားၿပီး ေနာင္တြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းရန္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိ သည္ဟု Ms. Tenzin Norbhu က ေျပာသည္။

 ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပညာေရး  ဝန္ႀကီးဌာနအၾကား ေဆြးေႏြးေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလ အလြန္ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈအခ်က္အလက္မ်ားကို ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား မွတ္တမ္း ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈၿပီးမွသာ ေျပာႏုိင္မည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တာ ဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။