ေသဆုံးႏုိင္က်ဥ္းစာရင္းေကာက္ယူမႈ ကူညီရန္ AAPP ထုတ္ျပန္

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း က်န္းမာေရး ယုိယြင္းမႈေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ေျမာက္ၿပီး ေသဆုံး သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ား စာရင္းေကာက္ယူေနသျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကူညီျဖည့္စြက္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)က ဇြန္လ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ သည္။


၁၉၆၂ ကစ၍ န၀တ၊ နအဖ စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း ေသာင္း ခ်ီရွိႏိုင္ေၾကာင္း AAPP က ခန္႔မွန္း သည္။ ထုိစာရင္းကုိ AAPP က လက္လွမ္းမီသေလာက္ ျပဳစုထား ၿပီးျဖစ္ရာ စာရင္းတြင္ မပါ၀င္သူ မ်ား၊ အခ်က္အလက္လုိအပ္ေန သူမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ သိရွိသ ေလာက္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္စြက္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ျပန္ လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႏုိင္ ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းအမ်ား စုသည္ စစ္ေၾကာေရး၊ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားအတြင္း ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္ စက္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈမရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ရရွိ လာသည့္ က်န္းမာေရးဆုိးရြားမႈအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လြတ္ ေျမာက္ၿပီးသည့္အခါ ကြယ္လြန္ခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္း အမ်ားအျပားရွိေန ေၾကာင္း AAPP က ဆုိသည္။

 ‘‘စစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ား တြင္ အသက္ေသဆုံးသည္အထိ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား ရွိသလုိ အက်ဥ္းေထာင္၊ ရဲဘက္စခန္းမ်ား တြင္လည္း ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈ၊ အစာေရစာမလုံေလာက္မႈ၊ က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိျခင္း ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူမ်ားစြာရွိခဲ့ သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေပၚတာေခၚယူ ျခင္းခံရၿပီး ေရွ႕တန္းေဒသမ်ား တြင္ ေသဆုံးသြားရေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ အဆုိးဆုံးျဖစ္ရပ္မွာ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားအတြင္း မွတ္တမ္းမဲ့ ေပ်ာက္ဆုံးမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္’’ဟု လည္း AAPP ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အနာဂတ္ႏုိင္ငံထူေထာင္ရာ တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အျဖစ္ဆုိးမ်ားမွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိး ရအေနျဖင့္ ျပန္လည္အစားထုိး ကုစားျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲ၍ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားကုိ စနစ္တက်ေစာင့္ ေရွာက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း AAPP က ယမန္ေန႔ အစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းထားသည္။