ရခိုင္ျပည္နယ္ကို အျပဳသေဘာကူညီေထာက္ပံ့ရန္ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တိုက္တြန္း

အာဆီယံအတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္  ဒါတိုလင္ေက်ာက္ဟြိဳင္ သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့ လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံတမန္အသိုင္းအ၀န္းကို  ယမန္ေန႔က ရွင္းလင္းခဲ့သည္။


 အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္႐ံုးတည္ရွိရာ အင္ဒုုိနီးရွားႏုုိင္ငံဂ်ကာတာၿမိဳ႕၌ျပဳလုုပ္သည့္ အဆုုိပါရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအေနျဖင့္ လံုုၿခံဳစြာ၊ စိတ္ခ်စြာႏွင့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဂုုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျပန္လာႏုုိင္ေရး ကူညီေပးရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားထဲတြင္ ပထမဆံုုးအခ်က္သည္ အထက္ပါကန ဦးလုုိအပ္ခ်က္ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (Preliminary Needs Assessment) ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာဒါတုုိလင္က ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ အာဆီယံအ တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ရခုုိင္ျပည္ နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈရွိေစရန္ အာဆီယံမိတ္ဖက္မ်ားက အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ တုုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ကနဦးလုုိအပ္ခ်က္ ဆန္း စစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ၾကားစ ခန္းမ်ား၏ အေျခအေနကုုိတုုိးခ်ဲ႕ ျမႇင့္တင္ရန္၊ ဘာသာေရးဆုုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္အား ေကာင္းေစေရးႏွင့္ အေျခခံ၀န္ ေဆာင္မႈမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းကုုိ အေထာက္အကူျပဳရန္တို႔ပါဝင္မည္ဟုဆိုသည္။

 အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ ကုုိယ္စား လွယ္အဖဲြ႕သည္ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာ ႏွင့္ ၂၀၁၉  ေမလတြင္ ျမန္မာ ႏုုိင္ငံသုုိ႔လာေရာက္ဖူးသည္။