တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္ ဇူလိုင္လဆန္းတြင္ စတင္ထုတ္ေပးမည္

၂၀၁၉ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေအာင္စာရင္း ၾကည့္႐ႈေနသူမ်ား (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

၂၀၁၉ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို ဇူလိုင္လဆန္းတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ ဦးစီးဌာန႐ံုးမ်ား၌ ထုတ္ေပးမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာသိန္းဇံက ေျပာသည္။


‘‘အခု အမွတ္စာရင္းေတြ စထုတ္ေပးေနပါတယ္။ အမွတ္ စာရင္းထုတ္ယူတာက တစ္လ ေလာက္ဆို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထုတ္ၿပီးၾကၿပီဆိုေတာ့ ဇြန္လကုန္၊ ဇူလိုင္လဆန္းမွာ ေအာင္လက္မွတ္ စထုတ္ေပးမွာပါ’’ဟု ေဒါက္ တာသိန္းဇံက ေျပာသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ အ မွတ္စာရင္းမ်ားကို ဇြန္လ ၁၀ ရက္က စတင္ကာ စာစစ္ဦးစီးဌာန႐ံုး မ်ားတြင္ ေန႔ခ်င္းထုတ္ေပးေနၿပီး ေရြ႕လ်ားအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္လည္း နယ္ လွည့္ကာ အမွတ္စာရင္းထုတ္ေပးေနသည္။

 ‘‘ေအာင္လက္မွတ္ေတြကို  ေန႔ခ်င္းၿပီး ထုတ္ေပးမွာပါ။ လူမ်ားရင္ေတာ့ ရက္ခ်ိန္းျပန္ေပးရတာ မ်ိဳးရွိတတ္တယ္’’ဟု ေဒါက္တာ သိန္းဇံက ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာ ေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ ေအာင္ လက္မွတ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ စာ စစ္ဦးစီးဌာန -လိႈင္တကၠသိုလ္ နယ္ေျမ (ပါရမီလမ္း လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမဂိတ္ (၁) ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေနရာ) ႏွင့္  ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန (ေန ျပည္ေတာ္၊ ႐ံုးအမွတ္-၅၂) တြင္ ထုတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္လက္မွတ္ ထုတ္ရာ တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ကိုယ္တုိင္ထုတ္ယူပါက ေျခာက္ လအတြင္း ႐ိုက္ကူးထားေသာ ပတ္စ္ပို႔ဓာတ္ပံုႏွစ္ပံု၊ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမူရင္း၊ အမည္၊ ခံုအမွတ္၊ စာစစ္ဌာန၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ အမိအမည္၊ အဘအမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ လိုအပ္သည္။

ကိုယ္စားထုတ္ယူမည္ဆိုပါ က ေျခာက္လအတြင္း ႐ိုက္ကူး ထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူ၏ ပတ္စ္ပို႔ဓာတ္ပံုႏွစ္ပံု၊ ႏုိင္ငံ သားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴတစ္ စံု၊ အမည္၊ ခံုအမွတ္၊ စာစစ္ဌာန၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ အဘအမည္၊ အမိ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ကိုယ္စား ထုတ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမူရင္းႏွင့္ မိတၱဴတစ္စံုတို႔ လိုအပ္ သည္။

တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲကို ယခင္ႏွစ္မ်ားက ေအာင္ျမင္သူ မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီး ဌာန(လသာၿမိဳ႕နယ္)တြင္ တံဆိပ္ ေခါင္းဖိုးေငြ က်ပ္ ၆၀၀ ေပးသြင္း ကာ ေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ယူႏိုင္ သည္။

 ၂၀၁၉ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို ဇြန္လ ၈ ရက္က ေၾကညာၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေအာင္ခ်က္ ၃၁ ဒသမ ၄၄ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိသည္။