ယေန႔မွတ္စရာ

အႏွစ္မပါတဲ့ စကားလံုးတစ္ေထာင္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုျဖစ္ေစတဲ့ စကားတစ္ခြန္းက သာလြန္ေကာင္းမြန္တယ္။
- ေဂါတမဗုဒၶ