မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္

 မံုရြာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ   ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ေရြးေကာက္ ပြဲဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္း ပရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီး  ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိ ဦးေအာင္မ်ိဳးလြင္ကေျပာ သည္။


စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕ခြဲအဆင့္ဆင့္  တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ  မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလူထုအသိပညာေပး  လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ေရြးေကာက္ ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရး၊ အမ်ိဳး သမီးက႑ ျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ ရြက္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ မ်ားကို ဖိတ္ၾကား၍ ဇြန္လစတုတၳ ပတ္တြင္ မံုရြာၿမိဳ႕ စစ္ကိုင္းတုိင္း  ေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕႐ံုး၌  က်င္းပမည္ျဖစ္ သည္။

 ‘‘စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး   အေနနဲ႔ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလမွာ တိုင္းအဆင့္၊  ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ စုေပါင္းၿပီး ေရြး ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ပထမအႀကိိမ္ က်င္းပတာပါ’’ဟု ဦးေအာင္မ်ိဳးလြင္က ေျပာၾကား သည္။

 ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလတြင္ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး အျမင္ခ်င္းဖလွယ္  ရန္၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ   ေကာ္မရွင္၏ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းၿပီး အမ်ား  ၏ အျမင္သေဘာထားအႀကံျပဳ ခ်က္မ်ား ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္ သည္ဟုဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ မၾကာမီ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လူဦးေရစာရင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။