တ႐ုတ္စီမံကိန္းသုံးခုျဖစ္ႏုိင္ေျခ ေလ့လာေန ေျခာက္ခုကုိ ျမန္မာဘက္က စဥ္းစားဆဲ

ျမန္မာဘက္က ေလ့လာခြင့္ျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕ တည္ေနရာျပေျမပံု

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ ၏ BRI (ရပ္၀န္းႏွင့္ပုိးလမ္းမစီမံ ကိန္း)အရ တင္ျပလာသည့္စီမံ ကိန္း ၃၈ ခုအနက္ ကုိးခုကုိသာ ျမန္မာအစုိးရက ခြင့္ျပဳထား ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ဦးစခင္ေဇာ္လင္းက ေျပာ သည္။

ထုိစီမံကိန္းကုိးခုတြင္ လုပ္ ငန္းလုပ္ကုိင္လုိ၍ စဥ္းစားထား သည့္အဆင့္သာရွိၿပီး တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အဆင့္မဟုတ္ ေသးေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အ တြင္း၀န္ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္က ေျပာ သည္။

‘‘အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ၾကမယ္ စဥ္းစားထားတဲ့စီမံ ကိန္းေတြပါ။ လုပ္ျဖစ္ၾကရင္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ တ႐ုတ္က ၀န္ႀကီးဌာနေတြ လက္ မွတ္ေရးထုိးေဆြးေႏြးတာလုပ္ၾက မွာပါ။ အခုေတာ့ ခြင့္ျပဳထားတာ မရွိေသးပါဘူး’’ ဟု ဦးထြန္းထြန္း ႏုိင္က ေျပာသည္။

ထုိစီမံကိန္းကုိးခုအနက္ စီမံ ကိန္းသုံးခုကို စီမံကိန္းျဖစ္ႏုိင္ ေျခရွိ၊ မရွိေလ့လာေနသည္ဟုဆုိ သည္။ ယင္းတို႔မွာ မူဆယ္-မႏၲေလးရထားလမ္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ရွိ နယ္စပ္စီးပြား ေရးဇုန္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆုိ သည္။  အျခားစီမံကိန္းေျခာက္ခု မွာ စဥ္းစားဆဲျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ တင္ျပမႈစီမံ ကိန္း ၃၈ ခုအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ကုိးခုသာခြင့္ျပဳျခင္းသည္ တ႐ုတ္ -ျမန္မာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ ရွိသည့္ ဆက္ဆံမႈျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစခင္ေဇာ္လင္းက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ တ႐ုတ္အစုိးရက ျမန္မာအစုိးရေတာင္းဆုိမႈ သုံး ခ်က္ကုိ လုိက္ေလ်ာထားၿပီး ၎ တို႔မွာ စီမံကိန္းအတြက္ေခ်းေငြကုိ ျမန္မာဘက္က ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သည့္ ႏုိင္ငံမွရယူျခင္း၊ စီမံကိန္း တင္ဒါမ်ားကုိ မည္သည့္ႏုိင္ငံမဆုိ တင္ဒါေခၚယူခြင့္ႏွင့္ အဆုိျပဳ စီမံ ကိန္းမ်ားကုိ ျမန္မာဘက္ကသာ ေရြး ခ်ယ္ခြင့္ရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္ဟု ၎ ကဆုိသည္။

BRI တြင္ ပါ၀င္သည့္ မႏၲ ေလး-မူဆယ္ရထားလမ္းကုိ ၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာတြင္ စီမံ ကိန္းျဖစ္ႏုိင္ေျခစတင္ေလ့လာ ထားၿပီး ကီလုိမီတာ ၄၃၀ (မုိင္ ၂၆၀ ေက်ာ္)ရွည္လ်ားမည္ျဖစ္ သည္။ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြား ေရးဇုန္အတြက္ နားလည္မႈစာခြၽန္ လႊာကုိ ၂၀၁၈ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ျမန္ မာ-တ႐ုတ္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္စပ္စီးပြားေရး ဇုန္မ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တစ္ခုႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကန္ပုိက္တီး၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ ပုိင္း မူဆယ္ႏွင့္ ကုိးကန္႔ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမ ခ်င္းေရႊ ေဟာ္တြင္ စီးပြားေရးဇုန္မ်ားတည္ ေထာင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ၂၀၁၉ ေမလတြင္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ တ႐ုတ္အစုိးရပုိင္ CCCC ကုမၸဏီႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း အစုိးရတို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း သည္ ျမန္မာအစုိးရက တ႐ုတ္ BRI ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္း လွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္က ဆုိသည္။