စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ ျပည္သူသိရွိရန္ လုိအပ္ၿပီး ျပည္သူက အက်ိဳးမရွိဟုျမင္ေနပါက စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတေျပာ

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ ရာ၌ ျပည္သူလူထုုသိရွိရန္လုုိ အပ္ၿပီး ျပည္သူကအက်ဳိးျဖစ္ ထြန္းမည္မဟုုတ္ဟုု ျမင္ေနပါက စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုုိင္ငံ ေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ယမန္ ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီး နားၿမိဳ႕ မ႑ိဳင္သံုုးရပ္ေတြ႕ဆံုုပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။

‘‘ျပည္သူကုုိေတာ့ အထင္ မေသးပါနဲ႔။ ငါတုုိ႔ေလာက္မသိ ဘူး၊ ငါတုုိ႔ေလာက္မတတ္ဘူးလုုိ႔ ေတာ့ မျမင္ပါနဲ႔။ မွားသြားမယ္။ ျပည္သူက ျမင္တာ၊ တတ္တဲ့လူ ေတြတစ္ပံုုႀကီးရွိတယ္။ သုုိ႔ေသာ္ ကုုိယ္စားျပဳဒီမုုိကေရစီစနစ္အရ ခင္ဗ်ားတိုု႔ ကြၽန္ေတာ္တုုိ႔ကုုိတာ၀န္ ေပးထားတာ။ အဲဒါေလးကုုိ  ေတာ့ အေလးအနက္ထားေစလုုိ ပါတယ္’’ဟုု သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

သုုိ႔ရာတြင္ အထက္ပါေတြ႕ ဆံုုပဲြ၌ ျမစ္ဆံုုအေရးႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတက ထည့္ သြင္းေျပာၾကားျခင္းမရွိသလုုိျပည္ နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တုုိ႔ကလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကား ျခင္းမရွိေပ။

ဥပေဒျပဳေရး၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဟူသည့္ မ႑ိဳင္သံုုးရပ္အေနျဖင့္ သက္ ဆုုိင္ရာပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူ မ်ား အုုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္း၊ စီမံခန္႔ခဲြေန ျခင္းကုုိ ျပည္သူမ်ားက ေက်နပ္ သည္လား၊ လက္ခံသည္လားဆုုိ သည္ကုုိ သံုုးသပ္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သမၼတက သတိေပး သည္။

ျပည္သူမ်ားၿပံဳးေနပါကကိစၥ မရွိဘဲ ပံုုမွန္သာဆက္ဆံလာၿပီ ဆုုိပါက မ႑ိဳင္သံုုးရပ္မွပုုဂၢိဳလ္ မ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သတိ ထားရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

‘‘ျပည္သူဘက္ကမလြန္ဘူး။ ကုုိယ့္ဘက္က ခ်ဳိ႕ယြင္းေနၿပီဆုုိ တာ သတိထားပါ။ ဒီလုုိမွမဟုုတ္ ဘူး။ ေနာက္တစ္ခါလည္း ေတြ႕ လည္းေတြ႕ေရာ ျပည္သူေတြက မ်က္ႏွာမဲ့သြားၿပီဆုုိရင္ နည္းနည္း မွမစဥ္းစားနဲ႔ေတာ့’’ဟုု သမၼတက ေျပာသည္။

တုုိင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္အ စုုိးရမ်ား၏ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္း မြန္မႈ၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာင္းမြန္မႈ သည္ သက္ဆုုိင္ရာတုုိင္း၊ ျပည္ နယ္မ်ား၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုုိ အက်ဳိး သက္ေရာက္ေစသည္သာမက ျပည္ေထာင္စုုအစုုိးရ၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုုိး တက္မႈအတြက္ပါ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈရွိသည္ကုုိ သေဘာ ေပါက္ေစလုုိေၾကာင္း ဦး၀င္းျမင့္ က ဆက္လက္ေျပာသည္။

Top News