ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဟက္ကာအဖြဲ႕က ျမန္မာဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေန၍ လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမႇင့္ရန္ တိုက္တြန္း

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ ‘Cyber 71’ အမည္ရွိ ဟက္ကာအ ဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဝက္ဘ္ ဆိုက္မ်ားကို ျပန္လည္တုိက္ခိုက္ လာသျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ပိုင္ရွင္ မ်ား လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ဆုိက္ဘာတိုက္ခိုက္ခံရပါက ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံ ရန္ ျမန္မာကြန္ပ်ဴတာအေရးေပၚ တံု႔ျပန္ေရးအဖြဲ႕က ေၾကညာသည္။ဘဂၤါလီအေရးကိစၥ၌ သတင္းအမွန္ကို ကမၻာက သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ‘Union Of Under-ground Myanmar Hackers(UGMH)’ အမည္ရွိ ျမန္မာဟက္ကာအဖြဲ႕က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဝက္ဘ္ ဆိုက္မ်ားကို မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ စတင္တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဟက္ကာအဖြဲ႕က မတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ ျပန္လည္တိုက္ ခိုက္ခဲ့သည္။


ျမန္မာကြန္ပ်ဴတာအေရး ေပၚ တံု႔ျပန္ေရးအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္၌ Cyber 71 ဟက္ကာအဖြဲ႕ သည္ ျမန္မာဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို Defacement (ဝက္ဘ္ဆုိက္သို႔ ဝင္ေရာက္၍ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုဖံုး အုပ္သည္) ျပဳလုပ္ျခင္း၊ DDOS (ရပ္တန္႔သြားေစရန္ တိုက္ခိုက္ သည္) စနစ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။

UGMH ၏အဆိုအရ ျမန္မာ ဘက္မွ ဝက္ဘ္ဆုိက္ေလးခုခန္႔ Deface ျပဳလုပ္ခံရၿပီး ဝက္ဘ္ ဆိုက္ငါးခုခန္႔ DDOS တိုက္ခိုက္ခံ ရသည္။ တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးနိမ့္သျဖင့္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားတိုင္း ပံုမွန္တိုက္ခိုက္ခံရ ေလ့ရွိသည္ဟု အဆုိပါအဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထား သည္။

 တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဟက္ ကာအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာ တြင္ gov.mm ႏွင့္ ဆံုးသည့္ ျမန္မာအစိုးရဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားပါဝင္ သည္။

ျမန္မာဟက္ကာအဖြဲ႕သည္ မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ဝက္ဘ္ဆုိက္ ၅၀ ေက်ာ္ကို Deface ျပဳလုပ္ၿပီး လက္ရွိ၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရတပ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ အစိုးရဝက္ဘ္ဆိုက္အခ်ိဳ႕ကို ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု UGMH က ေၾကညာသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆုိက္ဘာတိုက္ခိုက္ မႈဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ edu.bd ႏွင့္ဆံုး သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္အခ်ိဳ႕ကို တိုက္ခိုက္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ျမန္မာဟက္ ကာအဖြဲ႕က မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

UGMH အဖြဲ႕ကို ၂၀၁၅ တြင္Underground Hackers အဖြဲ႕ မ်ား စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤါလီအေရးကို အေျခခံ၍ အျပန္အလွန္ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ယခင္က ျပဳလုပ္ ဖူးသည္။

Top News