ေအာက္တန္းအသင္းမ်ားထံ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ေရာက္ရွိေရး ဖီဖာပစ္မွတ္ထား

ဇူးရစ္ − ဖီဖာ၏ ကစားသမားအ ေျပာင္းအေရႊ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားျဖင့္ ေအာက္တန္းအသင္း မ်ားထံ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ အထိ ေရာက္ရွိေရး ကမၻာ့ေဘာ လံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖီဖာက ပစ္မွတ္ထား ေနသည္။

ယင္းမွာ ၎တို႔၏ ကစားသ မားေဟာင္းမ်ားအတြက္ ေျပာင္း ေရႊ႕ေၾကးမွ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုကလပ္ အသင္းမ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ ပမာဏ ဟု ဖီဖာက ယံုၾကည္သည္။

လက္ရွိအေျပာင္းအေရႊ႕ စည္းကမ္းမ်ားကို ၂၀၀၁ က စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ခ်ိန္ကစ၍ ကလပ္ အသင္းမ်ားသည္ ၎တို႔ျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္ခဲ့ေသာ ကစားသမားတစ္ ဦး၏ဘဝတြင္ရရွိေသာ ေျပာင္း ေရႊ႕ေၾကးထံမွ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးမႈ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ စည္းလံုးမႈစ ေသာ ေငြေၾကးမ်ား ရရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္ အလြန္႐ႈပ္ေထြးၿပီး ကရိကထမ်ားေသာ တြက္ခ်က္မႈ မ်ားကို ကလပ္အသင္းအနည္း ငယ္ကသာ နားလည္သည္ဟု ဖီဖာက ဝန္ခံၿပီး ၾကားခံအဖြဲ႕အ စည္းတစ္ရပ္က ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး မွ ေငြေၾကးမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္ စြာ မွ်ေဝႏိုင္မည္ဟု ေျပာသည္။

ကလပ္အသင္းမ်ားသည္ ကစားသမားမ်ားအတြက္ ယမန္ ႏွစ္က ကန္ေဒၚလာ အေျမာက္အ ျမားသံုးစြဲခဲ့ေသာ ယင္းကစားသ မားမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ေသာ ကလပ္မ်ား ရရွိသင့္သည့္ ကန္ ေဒၚလာ အနည္းဆံုး သန္း ၃၅၀ ခန္႔ကို မေပးခဲ့ဟု ဖီဖာ၏သုေတ သနျပဳေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။

—Ref:AP