လာအိုႏုိင္ငံက ျမန္မာသို႔ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၅၀၀ ေရာင္းခ်မည္ဟုဆုိ

 လာအုိႏုိင္ငံက ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ လာမည့္ေျခာက္ႏွစ္အ တြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမဂၢါ၀ပ္ ၅၀၀ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ရန္စီစဥ္ထား ေၾကာင္း လာအုိႏုိင္ငံ စြမ္းအင္ႏွင့္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနက ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

လာအုိႏုိင္ငံသည္ ၂၀၂၅ တြင္ ေဒသတြင္းလွ်ပ္စစ္သယ္ ေဆာင္ပုိ႔လႊတ္ေရးစင္တာတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္ကာ မူ၀ါဒ ပိုင္းခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိစီမံ ခ်က္အရ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပုိ႔ရန္ႏွစ္စဥ္လွ်ပ္စစ္မဂၢါ၀ပ္ ၁၄,၈၀၀ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

လာမည့္ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ မဂၢါ၀ပ္ ၉,၀၀၀၊ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ မဂၢါ၀ပ္ ၅,၀၀၀၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မဂၢါ၀ပ္ ၅၀၀၊ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ မဂၢါ ၀ပ္ ၂၀၀ ႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ မဂၢါ၀ပ္ ၁၀၀ ေရာင္းခ်မည္ဟု လာအုိႏုိင္ငံ စြမ္းအင္ႏွင့္ သတၱဳ တြင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ စြမ္းအင္စီမံဌာ နၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Sichard Boudshakittilath က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈသည္ မဂၢါ၀ပ္ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ လာအုိႏုိင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၀ယ္ယူေရးအပါအ၀င္ ျမန္မာ- လာအုိႏွစ္ႏုိင္ငံစြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္ စစ္က႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦး၀င္းခုိင္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ လာအုိႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

လာအုိႏုိင္ငံ လန္ပရာဘန္ ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ျမန္မာ-လာအုိႏွစ္ႏုိင္ငံစြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္ စစ္က႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအ စည္းအေ၀းတက္ေရာက္ရန္ ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္သြား ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၀န္ႀကီး ဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား မလုံေလာက္မႈျဖည့္ တင္းႏုိင္ရန္ လာအုိႏုိင္ငံမွလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား၀ယ္ယူႏုိင္ေရး နား လည္မႈစာခြၽန္လႊာကုိ ၂၀၁၈ ဇန္န ၀ါရီတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ နားလည္မႈစာ ခြၽန္လႊာတြင္ လာအုိႏုိင္ငံမွလွ်ပ္ စစ္၀ယ္ယူေရးပါ၀င္ၿပီး လက္ရွိ၌ ကနဦးသေဘာတူညီခ်က္မူ၀ါဒ ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းျဖစ္ သည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ ႀကီးဌာနက ဆုိထားသည္။

လာအုိႏုိင္ငံတြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ၄၂ ႐ုံရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၆,၃၉၁ မဂၢါ၀ပ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္။