စမတ္လက္ပတ္နာရီ၊ ေဘာပင္၊ မ်က္မွန္မ်ား တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲခန္းသုိ႔ ယူလာပါက ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိ ေျဖဆုိခြင့္ပိတ္မည့္ျပစ္ဒဏ္သစ္ သတ္မွွတ္

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အလြယ္တကူသယ္ေဆာင္ ရွာေဖြႏုိင္သည့္ နည္းပညာထုတ္ကုန္မ်ား

 စမတ္လက္ပတ္နာရီ၊ ေဘာပင္၊ မ်က္မွန္တို႔ကုိ တကၠ သုိလ္၀င္စာေမးပြဲခန္းသုိ႔ ယူလာ ပါက ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိစာ ေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ပိတ္မည့္ျပစ္ဒဏ္ အသစ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီး ဌာနက ယခုႏွစ္တကၠသုိလ္၀င္စာ ေမးပြဲစည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ အထိ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲစာေျဖသူမ်ားလုိက္နာ ရန္ စည္းကမ္းခ်က္တြင္ စာေမးပြဲ ခန္းတြင္းသုိ႔ၾကည့္႐ႈရန္ (သုိ႔မ ဟုတ္)အကုိးအကားျပဳရန္(သုိ႔မ ဟုတ္)ကူးယူရန္မည္သည့္အီ လက္ထရြန္နစ္ပစၥည္း၊ စာရြက္ စာတမ္း၊ မွတ္စုတိုႏွင့္စာအုပ္မ်ား ကုိမွ် ယူေဆာင္ျခင္းမျပဳရဟုသာ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး မသမာေျဖဆုိမႈအ တြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင္လည္း အီ လက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းမ်ား ယူလာ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သီးျခား ျပစ္ဒဏ္ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

ယခုႏွစ္တကၠသုိလ္၀င္စာ ေမးပြဲစည္းကမ္းခ်က္တြင္မူ အီ လက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းဟူသည့္ စကားရပ္၏ေနာက္တြင္ (Smart Phone/Watch/Ballpen/Glasses,Bluetooth etc..)ဟူ သည့္စကားရပ္ကုိ ထပ္တုိးထား သည့္အျပင္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင္ လည္း ျပင္ပႏွင့္ဆက္သြယ္၍ မသမာမႈျပဳႏုိင္ေသာ အီလက္ထ ရြန္နစ္ပစၥည္းမ်ား (Smart Phone/Watch/Ballpen/Glasses,Bluetooth etc..) ကုိ စာေျဖခန္းအတြင္းသုိ႔ ယူေဆာင္ လာပါက ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိ  ေျဖဆုိခြင့္ပိတ္မည္ဟူသည့္အ ခ်က္ကုိ ထပ္တုိးသတ္မွတ္ခဲ့ သည္။

‘‘စမတ္ေတြက လုံး၀အယူ မခံဘူး။ စာေမးပြဲခန္းထဲပါလာလုိ႔ မရဘူး’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီး ဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးမ်ိဳး ၫြန္႔က ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ လက္ ပတ္နာရီ၊ ေဘာပင္မ်ားကုိ Online Shopping မ်ား၊ အီလက္ထ ရြန္နစ္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား တြင္ ေရာင္းခ်ေနၿပီး တန္ဖုိးက်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းခန္႔သာရွိသည္။ သာ မန္လူငယ္ပတ္ဖန္စီလက္ပတ္နာ ရီ၊ ေဘာပင္မ်ားက့ဲသုိ႔ အျပင္ပန္း ပုံသဏၭာန္ရွိေသာ္လည္း အခ်က္ အလက္မ်ားထည့္သြင္းထားႏုိင္ ကာကူးခ်ေျဖဆုိျခင္း၊ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ ကာ အင္တာနက္ျဖင့္ ျပင္ပသုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ သည္။

၂၀၁၈ တကၠသုိလ္၀င္စာေမး ပြဲကာလက ဘာသာရပ္သုံးခုေျဖ ဆုိအၿပီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦး စီးဌာနက ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ သတိေပးၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ အေရးေပၚထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  အ ခ်က္အလက္ထည့္သိမ္းႏုိင္ၿပီး အင္တာနက္ပါအသုံးျပဳႏုိင္သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ စမတ္လက္ ပတ္နာရီမ်ား၊ ေဘာပင္မ်ားကုိ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပဲြေျဖဆုိသူ မ်ား စာေမးပြဲခန္းအတြင္း ယူ ေဆာင္လာမႈမရွိေစေရး အထူး ၾကပ္မတ္ရန္ျဖစ္သည္။

‘‘စာေမးပြဲေမးခြန္းက ေျဖဆုိ ခ်ိန္ၿပီးမွအျပင္ကသိခြင့္ရွိတာ။ မ ႏွစ္ကဆုိ အြန္လုိင္းမွာျပန္႔ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္က ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ေၾကာင့္ ျပန္႔သလားလုိ႔ေတာင္ ေ၀ဖန္ခံရတာရွိခဲ့တယ္။ ပစၥည္း အသစ္အဆန္းေတြက ေပၚေန ေတာ့ ဒီလုိနာရီေတြရွိေနရင္ မယူ ခုိင္းတာ အေကာင္းဆုံးပါ’’ ဟု သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အလယ္ တန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတစ္ဦးက ဆုိသည္။

၂၀၁၉ တကၠသုိလ္၀င္စာေမး ပြဲကုိ မတ္လ ၆ ရက္မွ ၁၅ ရက္ အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။