လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ ေဒၚလာသန္း ၆၀ ကုိ အေမရိကန္အစုိးရက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထပ္မံေထာက္ပံ့

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ကုလ သမဂၢပူးေပါင္းတုံ႔ျပန္ေရးအစီအ စဥ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈအကူအညီအျဖစ္ ကန္ ေဒၚလာသန္း ၆၀ ထပ္မံေထာက္ပံ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။


အေမရိကန္သည္ ေမာင္ ေတာေဒသ ၂၀၁၇ ဩဂုတ္အ ၾကမ္းဖက္ခံရမႈျဖစ္စဥ္ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔တြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီအျဖစ္ ကန္ေဒၚလာ ၄၄၉ သန္း ခန္႔ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း အထက္ပါေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒၚလာ ၄၄၉ သန္းအနက္ ၄၀၆ သန္းခန္႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အတြင္းရွိ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ားအ တြက္ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘လူသားခ်င္းစာနာမႈတုံ႔ျပန္ ေရးကုိ ပံ့ပုိးႏုိင္ဖုိ႔ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ အတူ လာေရာက္ပူးေပါင္းပါလို႔ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုပါတယ္’’ ဟု ၀ါရွင္တန္ရွိေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိ သူ႐ုံးက ထုတ္ျပန္သည္။

အေမရိကန္အစုိးရသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားေနရသူမ်ားအ တြက္ ကာကြယ္မႈ၊ အေရးေပၚတဲ၊ အစားအေသာက္၊ ေရ၊ မိလႅာ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူ မႈဘ၀ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ပညာေရး စသည္တို႔ကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပး ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ အေမရိကန္အစုိး ရသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားဆႏၵ အေလ်ာက္ လုံၿခံဳစြာ၊ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိစြာျပန္လာႏုိင္ေရးအေျခအေန မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးရန္ ျမန္မာအ စုိးရကုိ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း အ ထက္ပါေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပ သည္။