ယေန႔အႀကံျပဳခ်က္

သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းဆရာမကို ေျပာျပထားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား

သင့္ကေလးကို သင္ၾကားေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမသည္ သင္ၾကား မႈတြင္ အေတာ္ဆံုးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ကေလးအေၾကာင္းကို အေၾကာင္းစံုမသိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ကေလးေက်ာင္းတြင္ အေကာင္း ဆံုး သင္ယူႏိုင္ရန္ ဆရာမသိထားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားကို သင္ကေျပာ  ျပထားရမည္ျဖစ္သည္။

မိဘႏွင့္ဆရာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ပါက ကေလး၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္အျမင့္ဆံုး ရရွိႏိုင္ၿပီး စာသင္ႏွစ္စတင္ခ်ိန္တြင္ ဆရာမကို သင့္ကေလးအေၾကာင္း ေျပာျပရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္သည္။


က်န္းမာေရးအေျခအေန

သင့္ကေလးသည္ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ ပန္းနာရင္က်ပ္ကဲ့သို႔ သီးျခားက်န္းမာ ေရးအေျခအေနရွိပါက ဆရာကို ေျပာျပထားသင့္သည္။ သင့္ကေလး က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ဆရာက သိရွိေနလွ်င္ မလိုလားအပ္ေသာ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားကို တားဆီးႏိုင္သည္။ အထူးက်န္းမာေရးအကူအညီ လိုအပ္ခ်က္ရွိပါက ဆရာမကို ေျပာျပထားသင့္သည္။

မိသားစုအေရး

မိသားစုအတြင္း တင္းမာမႈရွိေနလွ်င္ ကေလးငယ္၏ အမူအရာကို ထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး ယင္းကို ဆရာမသိေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသင့္သည္။ ကေလး က အေျခအေနကို သူ႔ဘာသာသူ ကိုင္တြယ္ေနလွ်င္ပင္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအဖြဲ႕ သိရွိေနရန္ ေျပာထားသင့္သည္။

ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး

သင့္ကေလးသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္ထူးျခားေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ ေသြးရွိၿပီး ယင္းကို ဆရာ၊ ဆရာမက ႀကိဳသိထားလွ်င္ သင့္ကေလးကို ပိုေကာင္းေအာင္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္

သင့္သားငယ္သည္ သခ်ၤာေတာ္ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စာ ညံ့ေန တတ္သည္။ သင့္သမီးငယ္သည္ အဂၤလိပ္စာသင္ရသည္ကို ေပ်ာ္ေသာ္ လည္း သိပၸံဘာသာကို ေရွာင္ေနတတ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို သိထား လွ်င္ ေက်ာင္းဆရာမက သူ႔အားနည္းခ်က္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္ အာ႐ံုစိုက္ေပးႏိုင္သည္။

သင္ယူမႈပံုစံမ်ား

သင့္အေနျဖင့္ သင့္ကေလးအတြက္ အေျခခံမ်ားကို သင္ၾကားျခင္း၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ယူခဲ့ၿပီး ကေလး၏ သင္ယူမႈပံုစံႏွင့္ အကြၽမ္းတဝင္ျဖစ္ေနသည္။ ကေလးငယ္က ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ အ တတ္ျမန္သလား၊ ဗီဒီယိုျပသပါက အတတ္ျမန္သလားဆိုျခင္းမ်ားကို ေက်ာင္းသို႔မပို႔မီ ဆရာ၊ ဆရာမအား ေျပာျပထားသင့္သည္။

စိတ္ဝင္စားမႈ

ကေလးက ပန္းခ်ီေတာ္သူ၊ အကေလ့က်င့္ေပးထားသူျဖစ္ပါက ဆရာမကို အသိေပးထားပါ။ ကေလးငယ္၏ ဝါသနာကိုသိထားျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္သင့္ကေလးႏွင့္ အျခားကေလးမ်ားဆက္သြယ္ေရးကို ဆရာ မက ကူညီႏိုင္သည္။ ကေလး၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ဆရာမ သိရွိေနပါက ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေရး ဆရာမက အား ေပးအားေျမႇာက္ ျပဳႏိုင္သည္။