ႀကံ႕ခိုင္မႈနည္းၿပီး အ၀လြန္ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား ျပင္းထန္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္

ႀကံ႕ခိုင္မႈမျပည့္၀ေသာ (သို႔မဟုတ္) အ၀လြန္ျဖစ္ေနေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္မ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ မသန္မစြမ္းျဖစ္ႏုိင္ေသာ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ဆြီဒင္သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ သိရသည္။


သုေတသီမ်ားက အသက္(၁၆)ႏွစ္ႏွင့္ (၁၉)ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္ တစ္သန္းေက်ာ္ကို ပ်မ္းမွ် အသက္(၂၈)ႏွစ္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရွိသူ၊ အ၀လြန္သူ (သို႔မဟုတ္) ယင္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ႀကံဳေနသူသည္ အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္၌ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာမသန္စြမ္းမႈပင္ ပင္စင္လစာ မ်ား ရယူႏုိင္ေျခပိုမ်ားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ ျပင္း ထန္ေသာေရာဂါျဖစ္ေနသူ (သို႔မဟုတ္) ထိခိုက္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေသာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားကို ပင္စင္လစာေပးေသာ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ႏွလံုးႏွင့္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းႀကံ႕ခိုင္မႈႏွင့္ အ၀လြန္ျဖစ္မႈတို႔သည္ ေနာက္ပိုင္း က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ ခိုင္မာေသာဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ ဟူဒင္ဂီၿမိဳ႕ရွိ ကာ႐ိုလင္စကာအင္စတီက်ဳဒ္မွ အာဟာရပညာရွင္ သုေတသီအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ပြန္တာ့ခ္ဟန္းနရစ္ဆင္ကေျပာသည္။

ယခုေလ့လာမႈက ႀကံ႕ခိုင္မႈမျပည့္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အ၀လြန္ ျခင္းေၾကာင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ မသန္မ စြမ္းျဖစ္ရသည္ဆိုေသာ သက္ေသကိုမေဖာ္ျပႏုိင္ဘဲ ဆက္စပ္မႈရွိ ေၾကာင္းသာ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားသည္   ယခင္မ်ိဳးဆက္မ်ားထက္ ႀကံ႕ခိုင္မႈပိုနည္းျခင္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ပို မ်ားျခင္းတို႔ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ယင္းဆက္စပ္မႈကို အေလးထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ႀကံ႕ခိုင္မႈမျပည့္သူမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အ၀လြန္သည္ျဖစ္ေစ၊ အ၀လြန္မဟုတ္သူျဖစ္ေစ ႀကံ႕ခိုင္မႈျပည့္၀မႈ ျမင့္မားသူမ်ားသည္  မသန္မစြမ္းျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း သုေတသီ မ်ားက ေျပာသည္။                                        

—Ref: UPI