ပင္နာဆုိးနစ္ကုမၸဏီ အလုပ္သမားငါးေထာင္ခန္႔ ေလွ်ာ့မည္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ကိုေဘးၿမိဳ႕ရွိ လက္ပ္ေတာ့ကြန္ပ်ဴတာစက္႐ံုလုပ္ငန္းခြင္အား ေတြ႕ရစဥ္ franck robichon/epa

ပင္နာဆိုးနစ္ကုမၸဏီသည္  ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဌာနမွ အလုပ္သမားဦးေရ ၅၀၀၀ ခန္႔ကို ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ကုမၸဏီဥကၠ႒ကာဇူဟီ ကုိဆူဂါ ခ်မွတ္ေသာ လာမည့္ သံုးႏွစ္တြင္ အနည္းဆံုး ငါးရာခိုင္ႏႈန္း အျမတ္ရရိွေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္ရန္ ယခုကဲ့သုိ႔ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါဌာနသည္ ကားပစၥည္းမ်ား၊တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ၿပီး ၎ဌာနတြင္ ပင္နာဆိုးနစ္ကုမၸဏီတစ္ခုလံုး၏ အလုပ္သမားအင္အား၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ျဖစ္ေသာ ၀န္ထမ္းေပါင္း တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းကို အလုပ္ခန္႔အပ္ထားသည္။

ယင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပင္နာဆုိးနစ္ကုမၸဏီအား ေန႔စဥ္သံုး လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ေရးမွ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေရး မစၥတာဆူဂါ၏ မဟာဗ်ဴဟာ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

““အလုပ္သမားစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဟာ အက်ိဳးအျမတ္တိုးတက္ေစေရးအစီအစဥ္ရဲ႕ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္””ဟု ယာဥ္ႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းအႀကီးအကဲ ယုိရီွဟီကုိယာမဒါက တုိက်ိဳၿမိဳ႕ ရိွရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

—Ref: Reuters