သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေျမကြက္ဝယ္သူမ်ား၍ ဒုတိယအဆင့္အတြက္ ေရာင္းရန္စီစဥ္

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပထမအဆင့္ဖြင့္ပြဲက်င္းပေနစဥ္ ( ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ) )

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ (Class A) လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေျမကြက္မ်ား စတင္ ေရာင္းခ်ရာတြင္    လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ဦးေရ မ်ားျပားသည့္အတြက္ ဒုတိယအဆင့္စီမံကိန္းအတြက္ပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေရာင္းခ်သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘အစတုန္းက ပထမအဆင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးမွ ဒုတိယအဆင့္ကိုစေရာင္းဖို႔ စီစဥ္ထားတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေျမဝယ္ယူလိုေၾကာင္း လာၿပီးေလွ်ာက္တဲ့ လူဦးေရက ပိုၿပီးမ်ားေနတဲ့အတြက္ ဒုတိယအဆင့္စီမံကိန္း အတြက္ကိုပါ ဝယ္ႏုိင္ေအာင္လို႔ စီစဥ္ေပးေနပါတယ္’’ဟု သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ လုပ္ငန္းတာဝန္ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါဇုန္စီမံကိန္း ပထမအဆင့္အတြက္ ဟက္တာ ၄၀၀ (ေျမဧက ၉၆၀)ခန္႔ကို လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္   (၁)ဟက္တာ (၂ ဒသမ ၄ ဧက)မွစ၍ အမ်ားဆံုး ပမာဏကို သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိရာ ဝယ္ယူလိုေၾကာင္း လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူဦးေရမွာ ေရာင္းခ်မည့္ပမာဏထက္ ပိုမ်ားျပားေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘လက္ရွိမွာ ပထမအဆင့္အတြက္ ဝယ္ဖို႔ လာၿပီးေလွ်ာက္ထားတဲ့လူေတြကို ေရာင္းခ်ေပးဖို႔ တစ္ဆင့္ခ်င္းစိစစ္ေနပါတယ္။ ဒုတိယအဆင့္အတြက္ကေတာ့ အခုမွ ေျမညႇိတဲ့လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝယ္ယူလိုတဲ့လူေတြ ႀကိဳၿပီးစာရင္းေပး ႏုိင္ဖို႔အတြက္ စီစဥ္ေနပါတယ္’’ဟု အထက္ပါတာဝန္ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပထမအဆင့္အတြက္ ေျမေရာင္း ခ်ရာတြင္ တစ္စတုရန္းမီတာလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၀ ခန္႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ ၅၀ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ကာ ဒုတိယအဆင့္တြင္လည္း အဆိုပါ ႏႈန္းထားအတုိင္း   ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အစုရွယ္ယာ ေပါင္း ၂,၁၄၅,၀၀၀ ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ ရက္မွ ဧၿပီ ၁၉ ရက္အတြင္း ေရာင္းခ်ခဲ့ရာတြင္ လည္း ဝယ္ယူလိုေၾကာင္း အဆိုျပဳသည့္ ပမာဏမွာ ေရာင္းခ်မည့္ ပမာဏထက္ က်ပ္ ၁၈ ဘီလီယံ ေက်ာ္ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္။